Obchodní podmínky

 
 
 
 

Obecné podmínky internetového obchodu www.rajpropapousky.cz, www.krmivo-prodej.cz

 

Obchodní podmínky

 

1.     Obecná ustanovení

1.1.Tieto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.cz, www.terrarium-akvarium.cz , jehož provozovatelem je Ráj pro papoušky sro, se sídlem Nemčianska 715, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 31 614 116, vložka číslo 2180 / S, Email: info@rajprepapagaje.sk , tel. č.: 048/381 13 22.

1.2.Obchodné podmínky jsou součástí uzavřené spotřebitelské kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím - spotřebitelem na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Z. z., občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 Zz o elektronickém obchodu, všechny v platném znění.

1.3.Obchodné podmínky nejsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím - podnikatelem na straně druhé. Vztahy založené takovou kupní smlouvou se řídí výhradně zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník v platném znění.

2.     Definice

2.1.Spotrebiteľská kupní smlouva (dále jen "smlouva") je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající se spotřebitelem jako kupujícím.

2.2.Kúpna smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající s kupujícím - podnikatelem.

2.3.Tovarom se rozumí předmět spotřebitelské kupní smlouvy.

2.4.Predávajúci je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nebo kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5.Kupujúci - spotřebitel (dále jen "kupující") je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje Zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníky své domácnosti.

2.6.Kupujúci - podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje Zboží za účelem svého podnikání jejich dalším prodeje či obchodováním s nimi.

3.     Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.Kupujúci si vybere Zboží na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetových stránkách www.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.czwww.terrarium-akvarium.cz , tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Koupit". V košíku kupující zvolí způsob doručení, vyplní jméno, příjmení, doručovací adresu, email, telefon a odešle objednávku.

3.2.Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.czwww.terrarium-akvarium.cz , jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.3.Návrhom na uzavření smlouvy je umístění nabízeného Zboží na internetové stráncewww.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.czwww.terrarium-akvarium.cz , smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu není možné jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu lze zrušit na základě dohody obou stran).

3.4.Informácie o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

3.5.Zmluva je uzavírána ve slovenském jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyce.

4.     Ceny

4.1.Ceny jednotlivých zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Kupující má možnost seznámit se s lhůtou, během které prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

4.2.Konečná cena Zboží je uváděna v objednávkovém formuláře těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné ...), které musí kupující pro získání Zboží zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

5.     Platební podmínky

5.1.Kúpnu cenu může kupující zaplatit:

· Na dobírku - přímo kurýrovi

· Převodem na účet - kupujícímu budou zaslány podklady k platbě na zadaný email

· Platební kartou

6.     Dodací podmínky

6.1.Spôsob doručení Zboží si volí kupující sám přes formulář objednávky. Kupující si může zvolit způsob doručení Zboží, a to:

· Vlastní dopravou

· Dopravou prodávajícího (0,4 EUR / km)

· Kurýrem (zasilatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti  Parcel Service (UPS), Geis, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti ale od hmotnosti produktu (ceník UPS, Geis)

6.2.Dodacia lhůta je u každého Zboží odlišná. Termín dodávky Zboží nebo odběru Zboží bude vždy oznámen kupujícímu při ověřování objednávky

6.3.Vo všeobecně je dodací lhůta od 2 do 14 dnů od data ověření objednávky.

6.4.Vo výjimečných případech, kdy některé druhy Zboží nejsou na skladě a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

7.     Záruka, záruční list

7.1.Záručná doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí Zboží kupujícím. Pokud je na prodávané zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

7.2.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

 

7.3.Záručný list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

 

7.4.Vyhlásením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky, podmínky a rozsah této záruky určí prodávající v záručním listě.

7.5.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení (předání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné odmítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny vadné věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

7.6.Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.

7.7.Práva z odpovědnosti za vady u zboží, který se rychle kazí, musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

7.8.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození a pod ..

8.     Shoda s kupní smlouvou

8.1.Tovar musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Je-li třeba, aby se při užívání Zboží zachována zvláštní pravidla, zejména pokud se užívání řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Pokud prodávající nesplní tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.

9.     Reklamace a její uplatnění

9.1.Predávajúci odpovídá za vady, které Zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat změnu Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího částečného nebo úplného spotřebování, opotřebení, či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.

9.2.Ak jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný Zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

9.3.Ak jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohl řádně užívat jako Zboží bez vady, má kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.

9.4.Predávajúci je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nový Zboží.

9.5.Pri uplatnění reklamace kupujícím během prvních 12 měsíců od uzavření smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

9.6.Pri uplatnění reklamace spotřebitelem po 12 měsících od uzavření smlouvy, když ji prodávající zamítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat Zboží na odborné posouzení. Pokud je Zboží zaslané na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

9.7.Predávajúci je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

9.8.Kupujúci je povinen podat zprávu prodávajícímu o vadách Zboží bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. V případě uplatnění reklamace, zašle kupující Zboží zabaleno do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud byl vydán) na adresu prodávajícího:

       Raj Pre Papagáje s.r.o.

       Nemčianska cesta 715

       974 01 Banská Bystrica

       email: info@rajprepapagaje.sk

                tel.: 048/381 13 22, 421907812463

9.9.Kupujúci, který uplatňuje nároky z vad Zboží, přesně popíše vadu a způsob, jakým se vada projevuje. Kupující zároveň sdělí kontaktní adresu (adresa, e - mail), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslány vyrozumění doručit.

9.10. Reklamace bude moci být vyřízena, pokud se vada vyskytla v záruční době. Za tím účelem předloží kupující při uplatnění reklamace Doklad o koupi prokazující nákup reklamovaného Zboží u prodávajícího, případně řádně a čitelně vyplněný "Záruční list", pokud byl prodávajícím vystaven, a to s vyplněným datem prodeje, rozsahem a podmínkami záruky a dokumentací ke Zboží a všechny jeho součásti pro případ výměny. Neúplný nebo neoprávněně změněn záruční list nebude prodávajícím akceptován. Kupující je povinen předložit i doklady o případných předchozích opravách Zboží souvisejících se zárukou. Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek ze strany kupujícího řádně splněna, reklamace nebude moci být vyřízena.
 

10.  Odstoupení od smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí Zboží.

10.2. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít Zboží zpět, vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za Zboží nebo zálohu (včetně poštovného, ​​které kupující zaplatil pro doručení Zboží k němu), který kupující uhradil za Zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení Zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud Zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle kupující na adresu sídla prodávajícího:

                   Raj Pre Papagáje s.r.o.

                   Nemčianska cesta 715

                   974 01 Banská Bystrica

 

11.  Nevyzvednutí objednané zásilky

Při nepřevzetí Zboží, které je předmětem smlouvy vzniklé na základě objednávky kupujícího na www.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.czwww.terrarium-akvarium.cz , je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním z platné smlouvy ve výši 10 EUR.

12.  Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo na email info@rajprepapagaje.sk . Osobní údaje kupujících provozovatel neprodává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem splnění objednávky, tedy doručení zboží kupujícímu. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a je kupujícímu dostupná.

13.  Orgány dozoru

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. č. : 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č.: 048/4124 693, bb@soi.sk .

14.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.rajpropapousky.cz , www.krmivo-prodej.czwww.terrarium-akvarium.cz, v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2012.