Reklamace a vrácení zboží

Poškození zboží při doručení

Pokud je zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, informujte prosím co nejdříve, ideálně do 48 hodin od převzetí výrobku, buď přepravce nebo naši společnost, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci.

Dopravce:

 • DPD - oznámit do 2 pracovních dnů a sepsat Zápis o škodě, Tel: 225 373 373 (v pracovní dny 7:00-18:00 hod)

Vrácení zboží

Pokud nemáte prodejnu po ruce, můžete zboží poslat přímo reklamačnímu oddělení. V tomto případě postupujte následovně:

 1. Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
 2. Uveďte zboží do původního stavu. V tomto případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
 3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideální ho zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy. 
 4. Zboží zašlete na naše reklamační oddělení:

RajProPapoušky.cz - Reklamační oddělení
Nemčianska cesta 715
97401 Banská Bystrica - Nemce
Slovensko

Často kladené otázky

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupili v našem internetovém obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedené IČO), ust. § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Toto své právo můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

Výrobek je zakoupen na IČO, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu se na vás nevztahuje.

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou pak zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Co když se zboží při používání poškodil?

Výrobek můžete vrátit, i když je částečně poškozen. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je použit, poškozený a / nebo neúplný je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady v souladu s ust. § 457 a § 458 občanského zákoníku SR, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, protože ve smyslu § 10 odst. 4 zák. č. 102/2014 CFU spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Jak se počítá lhůta 14 dní?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. Pokud si zákazník převezme zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odeslány. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Jaké dokumenty je třeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet na prodejnu, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavek.

V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi při nákupu.

Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně, pokud prokážete, že vrácené zboží nám už byl odeslán) . Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Na který zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu?

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem mimo jiné jsou:

 1. poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. krmivo)
 5. Doplňková výživa a ostatní přípravky určené k užívání a zboží osobní hygieny jsou klasifikovány jako zboží, které po otevření nelze vrátit a proto musí být tento druh zboží v původním neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužité.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno>

Více informací naleznete také v Obchodních podmínkach

Reklamační řád

1.Obecná ustanovení a definice

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 2. "Prodávající" je obchodní společnost RAMMAR s.r.o., se sídlem Rudohorská 33, 97401 Banská Bystrica, IČO 48007846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo 27592/S.
 3. "Kupující" je:
  1. spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a
  2. fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 4. Fyzické a právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelům jsou upraveny Obchodním zákoníkem

2. Záruční podmínky

 1. Jestliže Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou Reklamaci. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
 3. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního
  doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 4. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou (zboží prodané zákazníkem na IČO), trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
  Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 3. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod a. Tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod b. Tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
 4. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.


Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4. Vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje poštou nebo kurýrem na adrese:

RajProPapoušky.cz - Reklamační oddělení

Nemčianska cesta 715

97401 Banská Bystrica, Slovensko

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamáciedoložiť doklad koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplnený reklamačný list (doc).

 1. V případě, že Kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění poruchy Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený jiný subjekt než Prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.
 2. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
 3. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na požádání Kupujícího.
 4. Reklamace včetně odstranění závady musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 5. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého Zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
 6. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, který slouží jako záruční list, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 7. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 8. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.
 9. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu. 

5. Alternativní řešení sporů

V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující - spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující - spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk ). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15. 07. 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Na desky uzavřenou smlouvu se však vztahují reklamační podmínky platné v době uzavření smlouvy.

Reklamační oddělení

RajProPapoušky.cz - Reklamační oddělení

Nemčianska cesta 715

97401 Banská Bystrica

E-mail: info@rajpropapousky.cz

Záruka

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud kupující není spotřebitel ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod 1.i, záruční doba trvá 12 měsíců.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 • V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uveden vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
 • Všechny zasílané krmiva mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktujeme kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilku odešleme až po jeho souhlasu. 

Hodí se vědět:

 • Záruční doba plyne od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Pokud dojde k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. Od převzetí zboží s novou součástkou).
 • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Záruční list

 • Spolu se zbožím Vám bude doručen i nevyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána na e-mail po doručení zboží).
 • Záruční list vám rádi potvrdíme v našich prodejnách, a to po předložení daňového dokladu nebo jeho kopie.

 
Záruční list můžete samozřejmě také poslat poštou - spolu s číslem své objednávky a fakturou - na adresu: 

RajProPapoušky.cz - Reklamační oddělení

Nemčianska cesta 715

97401 Banská Bystrica, Slovensko

 • Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).
 • Záruční listy nepotvrzujeme rovně, protože zboží nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.
 • Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejdříve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.